Tulevat tapahtumat

TIEDOTE 13.3.2020

Maam­me hal­li­tus on tors­tai­na 12. maa­lis­kuu­ta pitä­mäs­sään neu­vot­te­lus­sa kes­kus­tel­lut koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta ja päät­tä­nyt suo­si­tuk­sis­ta ja varau­tu­mi­ses­ta.

Hal­li­tus suo­sit­taa, että kaik­ki yli 500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suu­det peru­taan tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Lisäk­si suo­si­tel­laan, että myös mui­den kokoon­tu­mis­ten jär­jes­tä­jät har­kit­se­vat ris­kiar­vioi­den poh­jal­ta vas­taa­vien tilai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä.

Suo­si­tuk­sen seu­rauk­se­na ilmoi­tam­me, että kaik­ki Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­sen jär­jes­tä­mät kevään 2020 Jori Otsa & Mah’Orkka -kon­ser­tit on täten perut­tu.